Óvodai beíratások Szentesen a
2018/2019. nevelési évre

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy gyermekük a harmadik életévtől kezdődően óvodai nevelésben vehet részt.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése szerint: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, „…… az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”

 

A köznevelési törvény értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától – 2018. szeptember 1. - legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt, amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti.

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Az óvodai beíratások időpontja: 2018. április 23-24-én (hétfő-kedd) 7.00 és 17.00 óra között történik a lakóhely szerint illetékes vagy választott óvodában.

 

Az óvodai beíratásoknál előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.

 

Beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

- a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

- a gyermek TAJ kártyája,

- a gyermek oltási kiskönyve

- gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (amennyiben van ilyen)

- a gyermek halmozottan hátrányos helyzete esetén az ezt igazoló szülői nyilatkozata

- a sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata.

 

 

Kinagyítható!

 

Szentes, 2018. 03. 15.

 

.