Szentes Városért Emlékérem kitüntetettjei

 

 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A VAROSÉRT" EMLÉKÉRMET adományozza: Berkecz István festőművésznek, aki sok szállal kötődik Szenteshez, és művészi életpályája elismerésre méltó.

Berkecz István földműves-iparos családban született Mindszenten. Festészeti tanulmányait Drahos István grafikusművész, Terney Béla és Tokácsli Lajos festőművész egyengette. 1991- ben szerzett art-design manager diplomát a Magyar Iparművészeti Főiskolán. Alkotásai közül száznál is több megtalálható külföldi és hazai gyűjteményekben, de Szentesen is több fellelhető.

Koszta József és Kováts Károly nagy szentesi festőelődök szellemiségének követője, ennek kapcsán is Szentes hírnevét tovább öregbíti. Vallomása szerint Szentesen mindig otthon van, itt van a „háza és hazája". A várost rajzolja, festi; a régi házainak és utcáinak hangulatát megörökítő munkáival szépíti. Munkásságával több értékes díjat hozott Szentesre.

 

 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A VÁROSÉRT" EMLÉKÉRMET adományozza: A Gondozási Központnak a városban és térségében a szociális háló kiterjesztésében végzett kiemelkedő tevékenységéért, illetve Szentes város hírnevének öregbítéséért.

A Gondozási Központ 1987 óta működik. Kezdetben házi segítségnyújtás, étkeztetés és nappali klub állt az idősek rendelkezésére, később speciális ellátások kerültek kialakításra.

Bevezetésre került a fogyatékkal élők nappali ellátása, a jelzőrendszeres házi gondozás és a pszichiátriai betegek segítése. Négy telephelyen, több mint 600 főnek nyújt gondoskodást a mindennapokban. Az intézmény szakmai munkája során kiemelt figyelmet fordított a lakosság jelzéseire, a rászorultak felkutatására. Nagyon fontosnak tartják a térségi szakmai hálózatépítést, ezért már 6 éve szervezik a „A szeretet mindent elfogad" elnevezésű, fogyatékkal élők térségi találkozóját.

Kiemelt programjuk az önkéntesség elterjesztése, a generációk egymásért mozgalom népszerűsítése. 2006-tól intenzív kapcsolatot ápolnak a hollandiai Utrecht város önkormányzatával, amely jelentős mennyiségű adománnyal segíti városunk rászoruló lakóit.

Kapcsolatuk van Újszentes településsel és Bácskatopolyával is.

Aktív szerepet vállalnak a helyi adományok koordinálásában és szállításában. Az intézmény munkatársai mindent megtesznek azért, hogy Szentes elismertségét tovább növeljék.

 

 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete „A VÁROSÉRT" EMLÉKÉRMET adományozza: Hankó Györgyné néptánc tanárnak, aki több évtizedes pedagógusi munkájával hozzájárult a gyermekek oktatásához, neveléséhez, a néphagyományok ápolásához.

Hankó Györgyné Szentesen született.

Tanítóként és néptánc tanárként, valamint a Zöldág Mozgáskultúra és Sportegyesület elnökeként nagy hangsúlyt fektetett a helyi hagyományok ápolására, a népi játékok, a néptánc népszerűsítésére, a népzenészek munkásságának megismertetésére.

Folyamatosan szervezi a „Ki játszik ilyet?" nyári néptánc táborokat - nemzetközi együttműködés keretében a Szilágysomlyói Népművészeti Egyesülettel. A Rádió Szentes „Síppal, dobbal..." népzenei műsorának szerkesztője. Az önkéntesség európai éve, és az általa vezetett egyesület 15 éves jubileuma ad alkalmat munkájának elismerésére.

 

 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A VÁROSÉRT" EMLÉKÉRMET adományozza: Dr. Horváth Györgynek a Király István Kertbarátkör Elnökének az elmúlt évtizedekben végzett kiemelkedő közéleti munkásságáért, illetve Szentes hírnevének öregbítéséért.

Dr. Horváth György a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerzett gyógyszerészdiplomát, majd a JATE-n doktorált növénytanból. 1977-ben került a Szalva-féle zöldségkutató Intézetbe, ahol laboratóriumban, majd paprikanemesítésben és az agrotechnika vonalán dolgozott. Közben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szakmérnöki végzettséget szerzett. 1992-ben magánpatikát nyitott. Eddig közel 1000 szak- és népszerűsítő cikket, tanulmányt jelentetett meg újságokban, szakfolyóiratokban, és három könyvet írt.

Évek óta tagja a Koszta József Iskola Iskolaszékének, a Szent Anna Egyházközség képviselő-testületének, ahol a Mécses című folyóiratot szerkeszti. 20 éve tagja a Király István Kertbarát Körnek, ahol évek óta elnökként tevékenykedik. Megalakulása óta tagja és titkára a Szentes-Csongrádi Rotary Klubnak. Az ezredforduló táján az ő kezdeményezésére indult a Hunor Coop segítségével megvalósuló lecsófőző fesztivál.

 

 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete „A VÁROSÉRT" EMLÉKÉRMET adományozza: Katona-Kiss Zoltánnak aki pályafutása, szakmai tevékenysége alapján olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtott, mellyel hozzájárult a város építészetének továbbfejlesztéséhez.

Katona-Kiss Zoltán szentesi születésű. Kőműves tanoncideje letöltése után felsőfokú építőipari iskolában tanult, építőipari technikusi képesítést szerzett. 1961-ben az akkori Szentes Városi Tanácshoz került építési csoportvezetőnek, és onnan, 1967-ben műszaki osztályvezetőként vonult nyugdíjba. Munkáját nagyon lelkiismeretesen, dinamikusan végezte, számtalan kitüntetésben részesült. A Műszaki Osztályon kiváló munkakollektívát alakított ki.

Munkatársai előtt tekintélye volt, amit tudásával, széles látókörével, korrektségével vívott ki magának.

Közel harmincéves pályafutása alatt formálódott a város mai képe. Az akkori fejlesztések biztosítják az alapot ahhoz, hogy most tovább lehessen haladni. Pályafutása alatt számtalan intézmény és lakás épült a városban.

Lakótelepek építése fejeződött be és újabbak létesítése kezdődött el. Felszámolásra került a berekháti cigánytelep.

Lendületes egyénisége, szakmai tudása, közösségteremtő képessége és pozitív emberi tulajdonságai jó, és a város életét hosszú időre befolyásoló várospolitikussá tették.

 

Volt önkormányzati képviselők kitüntetése következik:

 

 

4 választási cikluson keresztül végzett önkormányzati képviselői tevékenységéért SZENTES „VÁROSÉRT" Emlékérmet  kapja:

Baranyi Imre volt önkormányzati képviselő, a városfejlesztésben betöltött szerepéért, valamint az 1994-2010. között végzett képviselői tevékenységéért. 1994-től a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja, majd 2002-től 2006-ig az elnöke volt. 1994-1998. között a Művelődési, Oktatási és Sportbizottság, 2002-2006. között a Pénzügyi Bizottság tagjaként segítette az önkormányzat munkáját.

 

 

SZENTES „VÁROSÉRT" Emlékérmet kapja: Füsti-Molnár Lajos volt önkormányzati képviselő, a Kertváros fejlődésében betöltött szerepéért, valamint a 1994-2010. között – négy cikluson keresztül – végzett képviselői tevékenységéért. 1994-1998. között a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Bizottság, 2002-2006 között a Pénzügyi, valamint a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjaként tevékenykedett. Társadalmi megbízatású alpolgármester volt 1998-2002-ig.

 

 

SZENTES „VÁROSÉRT" Emlékérmet kapja: Dr. Rébeli-Szabó Tamás volt önkormányzati képviselő, a város sportéletében kifejtett kimagasló munkájáért, 1990-1994. és 1998-2010. között - négy cikluson keresztül – végzett képviselői tevékenységéért.

1998-2002 között tagja volt a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának, 2006-2010. között a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak, továbbá 2002-2006. között az Ifjúsági és Sportbizottság elnökeként végezte munkáját. Kiemelt feladatának tekintette, hogy biztosítsa a város sportjának működési feltételeit a megfelelő finanszírozási keretek biztosításával. Aktívan segítette a úszás és a vízilabda sportágakat 3 választási cikluson keresztül végzett önkormányzati képviselői tevékenységéért

 

 

SZENTES „VÁROSÉRT" Emlékérmet kapja: Hornyik László volt önkormányzati képviselő a szociális munka területén végzett kiemelkedő munkájáért, aki 1998-2010. között volt képviselő. 1998 és 2002, illetve  2006-2010. között tagja volt a Művelődési és Oktatási Bizottságnak, 2002-2006 között a Pénzügyi Bizottságnak, 2006-2010. között a Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnökeként dolgozott.

 

 

 SZENTES „VÁROSÉRT" Emlékérmet kapja: Törőcsik      Zoltán volt önkormányzati képviselő a helyi vállalkozások érdekében kifejtett eredményes munkájáért, valamint az 1998-2010. között - három cikluson keresztül - végzett képviselői tevékenységéért.

1998 és 2002, illetve 2006-2010. között tagja volt a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának, 2006 2010. között pedig a Lakásügyi Bizottságnak.

 

Szentes, 2011. 11. 13.
 

 

.